Artikel 1 Definities

 1. Eitje: vennootschap onder firma Eitje, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 75561050.

 2. Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die bij Eitje een abonnement neemt op een van de door Eitje aangeboden diensten en daarmee een overeenkomst met Eitje sluit.

 3. Partijen: Eitje en Klant samen.

 4. Software: al de door Eitje aangeboden programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat het systeem naar behoren werkt.

 5. Support: alle vormen van contact met de helpdesk van Eitje, dit is inclusief maar niet beperkt tot, de live chat op de website, telefonisch contact, mailcontact of fysieke afspraken met een medewerker namens Eitje.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en werkzaamheden van diensten en producten door of namens Eitje.

 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Eitje en Klant.

 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.

 4. Door het gebruik van Klant van de Software of het afsluiten van een abonnement bij Eitje gaat Klant automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Uitvoering

 1. Eitje neemt een inspanningsverplichting op zich ten aanzien van het leveren van de aangeboden diensten aan Klant.

 2. Klant draagt een eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van het hebben van een goed functionerende hard- en software, browser, verbindingen en internetaansluitingen.

 3. Klant is verantwoordelijk voor de door haar ingevulde data en naleving door haar van de wet en de CAO. Klant kan nimmer Eitje voor de incorrecte naleving hiervan verantwoordelijk houden.

 4. Eitje levert de Software aan Klant zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. De Software omvat geen garanties met betrekking tot prestaties, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

 5. Te allen tijde is Eitje gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, inclusief maar niet beperkt tot de situatie waarin de Klant haar betaalverplichtingen niet nakomt, er sprake is van overlast of andere verhindering door de Klant.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Eitje kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde omzet, verlies van data en/of productiecapaciteit en schade door bedrijfsstagnatie.

 2. Eitje is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 3. Klant gaat akkoord met het gebruiken van de aangeboden Software door Eitje op eigen risico, in het geval van schade die voortvloeit uit het gebruik van de Software kan Eitje niet aansprakelijk worden gehouden, inclusief maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit onderbrekingen in dienstverlening, storingen, bugs of vertragingen.

 4. Klant vrijwaart en stelt Eitje schadeloos tegen alle claims, eisen, aansprakelijkheden, kosten uitgaven (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien of verband houden met het gebruik van de Software door Klant.

 5. Eitje is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door Eitje ingeschakelde derden en is bevoegd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Klant te aanvaarden.

 6. Eitje kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke gevolgen ten aanzien van gemaakte aanbevelingen of adviezen middels Support.

Artikel 5 Prijzen

 1. Klant sluit het abonnement af tegen het schriftelijk overeengekomen bedrag, dit bedrag kan door Eitje te allen tijde worden gewijzigd.

 2. De door Eitje gestelde prijzen zijn exclusief btw, andere belastingen, heffingen en andere overheidskosten, tenzij anders vermeld.

 3. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Klant kan zich niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

 4. Betaling door Klant geschiedt bij wijze van automatische incasso, indien Klant dit niet mogelijk acht dan komen de extra facturatie kosten voor de rekening van Klant.

 5. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan door Klant, is Eitje gerechtigd haar dienstverlening op te schorten zonder ingebrekestelling, ook voor andere opdrachten van Klant dan waarop de onbetaalde facturen betrekking hebben. Eitje is nimmer aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.

 6. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van Klant heeft Eitje het recht eenzijdig de overeenkomst te ontbinden. Alle verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen, van Klant zijn direct opeisbaar.

 7. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim en is dan over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd aan Eitje.

 8. Alle kosten die door Eitje moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van Klant. De incassokosten ter vordering liggen bij Klant en bedragen 10% van het overeengekomen bedrag.

 9. Eitje heeft te allen tijde het recht haar prijzen aan te passen. In het geval van prijswijziging zal dit van tevoren op de website (www.eitje.app) worden vermeld en Klant zal per e-mail op de hoogte worden gebracht.

Artikel 6 Overmacht

 1. Eitje is nimmer aansprakelijk, indien zij door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet in staat is of in staat is geweest om haar verplichtingen na te komen.

 2. Onder overmachtsituatie in lid 1 valt te begrijpen gebeurtenissen of omstandigheden die buiten de redelijke controle van Eitje liggen, onder meer valt hier ook onder: noodtoestand, wanprestatie of overmacht van derden, stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- of telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, slechte weersomstandigheden, werkonderbrekingen, bedrijfsstoornis, hackers, andere technische mankementen, etc.

 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Eitje 1 of meer verplichtingen aan Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Eitje haar verplichtingen wel kan nakomen.

 4. Eitje is niet verplicht in een overmachtsituatie vergoeding aan Klant te betalen, ook niet wanneer Eitje hierdoor voordeel toekomt.

 5. Eitje is nimmer aansprakelijk voor enige vertragingen, storingen, onderbrekingen, of niet-nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit overmachtsituaties, inclusief, maar niet beperkt tot verlies van gegevens, omzet of de daaruit voortvloeiende winst.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die Eitje bij de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot software, coderingen, updates, adviezen, documenten, auteursrechten, octrooien en handelsmerken, komen toe aan Eitje.

 2. Klant kan zolang de overeenkomst geldt gebruikmaken van een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie van de Software van Eitje. Klant mag deze licentie, of sublicentie hiervan, niet overdragen aan een ander.

 3. De licentie houdt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan Klant in, maar strekt slechts tot gebruik ervan door Klant zolang de overeenkomst van stand is. Na beëindiging van de overeenkomst blijven alle intellectuele eigendomsrechten van Eitje.

 4. Wanneer de overeenkomst tussen Partijen tot een eind komt of Klant een surseance van betaling aanvraagt of richting faillissement gaat, vervalt de licentie.

 5. Eitje behoudt het recht de licentie onmiddellijk in te trekken of op te schorten wanneer Klant niet voldoet aan de gebruikersvoorwaarden of als er sprake is van een vermoedelijke of daadwerkelijke misbruik van de Software.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Eitje is verantwoordelijk om de vertrouwelijkheid van de informatie van Klant te respecteren en mag te allen tijde geen vertrouwelijke informatie openbaar maken of gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van de aangeboden diensten.

 2. De Klant is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn eigen informatie, zoals inloggegevens. Klant mag geen vertrouwelijke informatie van andere gebruikers of derden openbaar maken of gebruiken zonder toestemming.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op de overeenkomst gesloten tussen Partijen en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen worden vastgelegd aan de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van Eitje. Eitje behoudt het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van Klant.

Artikel 10 Overige bepalingen

 1. Het staat Eitje vrij op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie beschikbaar op de website (www.eitje.app) zal van toepassing zijn op de gesloten overeenkomsten en andere rechtshandelingen tussen Partijen. Eitje zal Klant informeren over de wijziging van de algemene voorwaarden per e-mail.

 2. Het staat Klant vrij de overeenkomst te ontbinden indien zij niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.

 3. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

faq

Kan ik Eitje gratis uitproberen?

Kan ik maandelijks opzeggen?

Waarom zijn jullie koppelingen gratis?

Zijn er kortingen?

Heb ik betaalgegevens nodig voor de proefperiode?

Hoe zet ik teamleden uit mijn hr-systeem in Eitje?

Hoe kan het dat jullie zo snel zijn op support?

Hoe berekenen jullie het maandelijkse factuurbedrag?